VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1.9.2019 DOŠLO KE ZMĚNĚ VYHLÁŠKY O ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH. UPOZORŇUJEME VÁS ZEJMÉNA NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ MAJÍ VLIV I NA PŘIHLAŠOVÁNÍ A ČINNOST V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE. K 1.4.2019 DOCHÁZÍ K AKTUALIZACI ŠVP I VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠD.

·           Zájmové vzdělávání  je určeno pro žáky 1.stupně základní školy s pravidelnou denní docházkou, tj. nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců /§ 2 odst. 3 písm.a) a § 9 vyhl.č. 74/2005 Sb./

ŠD organizuje zájmové vzdělávání pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Přihlášený účastník je povinen řádně docházet do ŠD a řádně se vzdělávat, zákonný zástupce je povinen zajistit, aby přihlášený účastník řádně docházel do ŠD. Jednotlivé činnosti jsou přizpůsobovány věku a chápání účastníků.

·           Úplata ŠD činí 2000,- Kč/šk.rok a musí být uhrazena do 30.9. daného školního roku na účet Základní školy.

·           Přihlášky do ŠD podávají zákonní zástupci budoucích účastníků zájmového vzdělávání písemně ve stanovené lhůtě (do 31.5.2019). V přihlášce zákonný zástupce uvede rovněž rozsah docházky účastníka do ŠD a způsob jeho odchodu. O přijetí účastníka do ŠD rozhoduje ředitelka ZŠ. Při rozhodování o přijetí do ŠD přihlédne k rozsahu docházky účastníka, který je uveden v přihlášce, jeho docházce a  plnění práv a povinností účastníka včetně plnění ŠVP v předchozím období příp. k dalším okolnostem, zejména s ohledem na kapacitu ŠD.

·           Účastníci nesmí být uvolňováni ze ŠD na základě telefonického sdělení či SMS, ale pouze na základě písemného sdělení. Zákonný zástupce je povinen neúčast v ŠD řádně omluvit, v případě nemoci postačí dítě omluvit ve škole. Účastníci nebudou uvolňováni z hlavního programu a plnění ŠVP tj. v době 13.00-14.30 hodin.

·           Přihlášky do ŠD na šk.rok 2019/2020 si přijďte vyzvednout v pátek 5.4.2019 od 14.30 do 16.30 hod do ŠD, kdy se koná Den otevřených dveří. Současně se můžete blíže seznámit s činností v ŠD a prohlédnout portfolia družiny i Vašich dětí.